Sigmund Røksund

Sigmund Røksund

Styremedlem og web ansvarlig i Sunnhordland Senioruniversitet.

onsdag, 06 desember 2017 10:55

NESTE FORELESING

Sunnhordland Senioruniversitet takkar for dette året, ønskjer god jul og velkommen til Bømlo kulturhus 30.januar 2018. Då vil førsteamanuensis Dag Einar Thorsen forelesa med emnet «Populisme og ekstremisme i Europa – og i Norge»

torsdag, 23 november 2017 00:02

Oddgeir Bruaseth og Audun Kayser

MÅNDAG (NB Endra vekedag) 4. desember kl 1100

Årets siste forelesing i Bømlo kulturhus

Første økt: Journalist Oddgeir Bruaseth:  ”Jula, der ingen skulle tru at nokon kunne bu”

Andre økt:Pianist Audun Kayser: ”Edvard Grieg - vår mann i verdens musikkhistorie”.

Er du heldig, får du og ein forsmak på julegrauten.

fredag, 03 november 2017 17:21

DEN RUSSISKE REVOLUSJONEN

Tirsdag 21. november kl 1100 er du igjen velkommen i Bømlo kulturhus. Førsteamanuensis Terje Knutsen vil forelesa over emnet: ”100 års markering av Den Russiske revolusjonen”.

mandag, 23 oktober 2017 22:43

Generaldirektør Egil Myklebust

Tysdag 31. oktober kjem tidlegare generaldirektør Egil Myklebust i Norsk Hydro til Senioruniversitetet. Han vil forelesa om «Norge fra gullalder til olje-, grønt- og digitalt skifte. En ferd med spenninger».

Bømlo kulturhus kl 1100

Næringslivet i Norge har gjennomgått store endringar i dei siste par generasjonane, frå det første olje- funnet på Ekofisk-feltet hausten 1969 til i dag. Tilpassing og omstillingar til nye rammevilkår skjer i aukande tempo. Nye produksjonsmetodar og ny teknologi blir teken i bruk   for å tilfredsstilla etterspurnaden etter våre produkt til konkurransedyktige prisar.  Me har i sanning opplevd ein gullalder. Kven kunne ved inngangen til oljealderen tru at me i dag     skulle ha 8000 milliardar kroner ståande på bok?  Vår olje- og gassressurs er ikkje evigvarande, og me må førebu oss på ytterlegare omstillingar. Dertil kjem miljø- og klimaaspektet som vil setja krav til leiting etter og utvinning av nye olje- og gassfelt.  

lørdag, 26 august 2017 12:54

MARTIN LUTHER

VEL MØTT

Tysdag 29. august kl 1100 startar haustsemesteret i Sunnhordland Senioruniversitet.

Prost i Sunnhordland - Svein Arne Theodorsen held forelesing i Bømlo kulturhus over emnet «500 år sidan reformasjonen. Martin Luther, kven var han og kva ville han?»

lørdag, 26 august 2017 12:52

MARTIN LUTHER

VEL MØTT

Tysdag 29. august kl 1100 startar haustsemesteret i Sunnhordland Senioruniversitet.

Prost i Sunnhordland - Svein Arne Theodorsen held forelesing i Bømlo kulturhus over emnet «500 år sidan reformasjonen. Martin Luther, kven var han og kva ville han?»

mandag, 05 juni 2017 12:48

PROGRAM HAUSTEN 2017

29. Aug. - Prost Svein Arne Theodorsen:  ”500 år sidan reformasjonen. Martin Luther, kven var han og kva ville han”.

26. Sept. - Ambassadør Åge Grutle: ”Røynsler frå eit yrkesliv i utanrikstenesta, Stortinget og Det kongelige norske hoff”.

31. Okt. - Tidl.Generaldirektør Egil Myklebust: ”Norge frå gullalder til olje -, grønt og digitalt skifte. Ei ferd med spenning(er)”.

21. Nov. - Førsteamanuensis Terje Knutsen: ”100 års markering av Den Russiske revolusjonen”.

4. Des. - Journalist Oddgeir Bruaseth:  ”Jula, der ingen skulle tru at nokon kunne bu” ,  og Pianist Audun Kayser: ”Edvard Grieg - vår mann i verdens musikkhistorie”.

tirsdag, 02 mai 2017 10:51

TRADISJONSMAT-BUDEIE

Tirsdag 30. mai kl 1100 må du komma deg til Bømlo Kulturhus og høyra på tradisjonsmat-budeie Bodil Nordjore. Ho er kokebokforfattar og matkulturvernar frå Telemark. Temaet denne gongen heiter:  ”Går tradisjonar og skikkar i gløymeboka?”

Tirsdag 25. mars kl 1100 er du velkommen til neste forelesing i Bømlo Kulturhus

Professor Jon Lekven sitt foredrag om ”Forskning på mennesker” går ut.

I staden kjem professor Reidar Myklebust med emnet ” Vår fantastiske hjerne, og litt om demens.”

Reidar Myklebust er kvinnhering. Studerte biologi og tok doktorgrad i 1980. Var i 18 år på Universitetet i Tromsø i fagområdet medisin og utnemnd til professor. Kom så til Bergen som professor ved anatomisk institutt. Her har han blant anna undervist medisinstudentar i anatomi og fått fleire undervisningsprisar, blant anna heidersprisen frå medisinstudentane. Han er no pensjonert professor, men driv framleis med undervisning. Det blir interessant å høyra hans framstilling av vår fantastiske hjerne .

torsdag, 16 mars 2017 18:09

Krig på anbud

Tirsdag 28. mars er du igjen velkommen til Bømlo Kulturhus,

Førsteamanuensis Åse Gilje Østensen ved Christian Michelsens Institutt, og ved Sjøkrigsskolen har teke doktorgrad på korleis private militære selskaper får ei stadig viktigare rolle i moderne internasjonalt sikkerhetsarbeid og krigføring.Ho held forelesing om emnet kl 1100. Som det går fram av namnet har ho tilknyting til Bømlo, men ho er oppvaksen på Karmøy.

Side 1 av 5
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Wednesday the 17th. Designet av Ornell data