tirsdag, 26 februar 2013 23:59

Vedtekter Laksevåg Senioruniversitet

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Vedtekter Laksevåg Senioruniversitet

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 20.januar 2015

§ 1 Formål

Laksevåg Senioruniversitet er en selvstendig ideell, sammenslutning basert på

individuelt medlemskap. Medlemmene vil gjennom foredrag, kurs- og

gruppevirksomhet kunne sette seg inn i utvalgte fag og emner - uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle og forutsetter betaling av  semesteravgift fastsatt av  årsmøtet.

 

§ 3  Styret

Styret består av leder og fem styremedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges ved

særskilt valg for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for to år om gangen, slik at  henholdsvis to eller tre er på valg hvert år. Det føres styreprotokoll. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Senioruniversitetet i Laksevåg forpliktes ved underskrift av styreleder og/eller den styret bemyndiger.

 

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er Senioruniversitetet i Laksevågs øverste organ. Det skal holdes årsmøte hvert år innen utgangen av april . Innkalling til årsmøtet skal bekjentgjøres ved særskilt innkalling minst to uker før  årsmøtet. Dagsorden og sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for medlemmene fra  samme tidspunkt. 

Årsmøtet skal behandle årsmelding og revidert regnskap fra foregående år, vedta semesteravgift og foreta valg av styre, revisor og valgkomité  på tre medlemmer, samt behandle andre saker lagt fram for styret.  

Ved flere forslag foretas skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Medlemmer som vil ha saker behandlet av årsmøtet, må fremme disse for styret innen utgangen av februar. Dette gjelder også forslag på styremedlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av medlemmene er til stede. Valgkomiteens innstilling  må foreligge innen utgangen av mars.

 

§ 5 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene.

§ 6  Oppløsning

På ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan det med 2/3 flertall vedtas at

Senioruniversitetet i  Laksevåg skal oppløses. Samtidig besluttes hvordan eventuelle

midler skal disponeres

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 20.januar 2015

 

Lest 5313 ganger Sist redigert mandag, 16 februar 2015 23:26
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 16th. Designet av Ornell data