mandag, 06 desember 2010 18:56

Vedtekter

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

§ 1 Formål

Senioruniversitetet i Fyllingsdalen er en selvstendig ideell organisasjon basert på individuelt medlemskap av ikke-yrkesaktive, som gjennom foredrag, kurs- og gruppevirksomhet ønsker å sette seg inn i utvalgte fag og emner – uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap er åpent og forutsetter betaling av medlemsavgift.

§ 3 Styret
Styret består av leder og 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 1 år om gangen. Styremedlemmene velges for to år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for 1 år. Det skal også velges revisor for 1 år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved avstemning gjelder simpelt flertall. SIF er forpliktet av styreleders underskrift og/eller den/de styret gir fullmakt til.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er det øverste organet for Senioruniversitetet i Fyllingsdalen. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling til årsmøtet skal bekjentgjøres på foredragssamling, i lokalavis for Fyllingsdalen, eller en av dagsavisene i Bergen minst tre uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle årsmelding og revidert regnskap fra forrig år, vedta semesteravgift og budsjett, velge styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor. Det skal også velges en valgkomité med tre medlemmer. Årsmøtet skal også behandle innkomne saker. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest to uker før årsmøtedato. Forslag til valgkomiteen må likeledes fremmes innen fire uker før årsmøtedato. Medlemmer som vil fremme forslag for årsmøtet, må sende disse skriftlig til styret minst to uker før årsmøtet.. Det kan sammenkalles til ekstraordinært årsmøte med 3 ukers varsel av styret, eller når minst 10 % av medlemmene framsetter skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte bekjentgjøres på samme måte som ordinært årsmøte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av medlemmene er til stede. Dersom ordinært – eller eventuelt ekstraordinært årsmøte – ikke er beslutningsdyktig, innkalles til ekstraordinært årsmøte som uansett antall fremmøtte medlemmer, er beslutningsdyktig for behandling av de saker som tidligere var fremlagt. .

§ 5 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall blant fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

§ 6 Oppløsning
Senioruniversitetet i Fyllingsdalen kan oppløses med 2/3 flertall i ekstraordinært eller ordinært årsmøte. Samtidig skal det besluttes hvordan eventuelle midler og eiendeler skal disponeres.

Vedtekter for Senioruniversitetet i Fyllingsdalen – vedtatt i årsmøtet 23, februar 2005.

Lest 8472 ganger Sist redigert onsdag, 16 mai 2018 20:47
Mer i denne kategorien Program våren 2018 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data