torsdag, 03 mai 2018 11:46

Årsmøteprotokoll 20. februar 2018 Spesial

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Protokoll fra årsmøtet i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet
Dato: 20. februar 2018

Saksliste
Sak. 01 – Konstituering
a) Godkjenning av innkalling. Vedtak: Innkalling ble enstemmig godkjent.
b) Valg av møteleder: Det forelå forslag på Eli Wesenberg Mohn. Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt.
c) Valg av referent: Det forelå forslag på Astrid Haugstad Tangerås. Vedtak: Astrid Haugstad Tangerås ble valgt.
d) Valg av to personer som sammen med møteleder skal undertegne protokollen. Det kom forslag på Lioba Borrevik og Barbro Havre. Vedtak: Lioba Borrevik og Barbro Havre ble valgt.
Sak. 02 – Årsmelding 2017
Årsmelding ble lest opp av Eli Wesenberg Mohn. Hun informerte om midlene, kr. 30.000 som var avsatt i regnskapet for 2017. Fana og Ytrebygda Senioruniversitet har tidligere gitt ut Ungdomsstipend. Denne gangen ønsker vi å fokusere på eldre eller andre gode formål i området Fana og Ytrebygda. Vi ønsker at midlene skal komme mange mennesker til gode.
Vedtak: Årsmeldingen 2017 ble godkjent med ovennevnte kommentar.
Sak. 03 – Regnskap 2017 og revisors uttalelse.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Oddmund Fjellheim. Ved et feiltrykk var resultatet for 2017 kr. 51.604 plassert i kolonnen for året 2016. Vedtak: Regnskapet for 2017 ble godkjent med kommentarer.
Sak. 04 – Budsjett 2018
Av overskuddet for 2017 er kr. 30.000. satt av i budsjettet for 2018 til utdeling av stipend eller lignende. Fra Fana Kulturhus har fått muntlig beskjed om at vi ikke vil bli belastet for husleie i 2018. Budsjettet ble tatt til orientering.
Sak. 05 – Innkomne forslag og saker til styret
Det forelå ett forslag fra styret: «Styret fremmer følgende forslag til vedtektenes paragraf 5, nestsiste avsnitt, 2. linje: Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være fremmet for styret innen 10. januar»
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak. 06 – Valg
Valget ble ledet av Hans Fosse fra valgkomiteen.
a) Valg av leder: Det forelå forslag på gjenvalg av Eli Wesenberg Mohn. Det var ingen andre forslag. Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt for 2 år ved akklamasjon.
b) Valg av 4 styremedlemmer: Det forelå forslag på gjenvalg av: Astrid Haugstad Tangerås, Oddmund Fjellheim og Bjørn Birknes. Det var ingen andre forslag. I tillegg forelå det forslag på ett nytt styremedlem: Sigmund Stenseth. Det var ingen andre forslag. Vedtak: alle ble valgt for 2 år ved akklamasjon.
Etter valget har styret følgende sammensetning:
Leder Eli Wesenberg Mohn (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlemmer: Nils Hovdenak ( ikke på valg)
Oddmund Fjellheim (gjenvalgt for 2 år)
Astrid Haugstad Tangerås (gjenvalgt for 2 år)
Torill Tysseland ( ikke på valg)
Øivind Johnsen ( ikke på valg)
Vigdis Karin Larsen ( ikke på valg)
Bjørn Birknes ( gjenvalgt for 2 år)
Sigmund Stenseth ( ny – valgt for 2 år)
Sak. 07 – Valg av revisor
Det forelå forslag på revisor Bjørn Sverre Lundberg. Vedtak: Bjørn Sverre Lundberg ble gjenvalgt for ett år.
Sak. 08 – Valgkomite for 2018
Det forelå forslag på gjenvalg av Ann Midtbø og Hans Fosse. Som nytt medlem av valgkomiteen var foreslått Haldor Telle som gikk ut av det sittende styret. Vedtak: Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon for ett år.
Leder Eli Wesenberg Mohn takket Haldor Telle for hans innsats i styret i senioruniversitetet og overrakte han en blomsterbukett.
Nesttun, 21. februar 2018

Etter årsmøtet består styret av følgende personer:
Leder Eli Wesenberg Mohn (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlemmer: Nils Hovdenak ( ikke på valg)
Oddmund Fjellheim (gjenvalgt for 2 år)
Astrid Haugstad Tangerås (gjenvalgt for 2 år)
Torill Tysseland ( ikke på valg)
Øivind Johnsen ( ikke på valg)
Vigdis Karin Larsen ( ikke på valg)
Bjørn Birknes ( gjenvalgt for 2 år)
Sigmund Stenseth ( ny – valgt for 2 år)

Lest 987 ganger
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 15th. Designet av Ornell data