mandag, 09 februar 2015 18:03

Vedtekter

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

VEDTEKTER FOR FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET

§ 1 Formål
Fana og Ytrebygda senioruniversitet er en selvstendig, ideell organisasjon for personer i moden alder som har lyst til å lære mer. Ved forelesninger og andre aktiviteter blir utvalgte fag og emner tatt opp uten sikte på å gi formell kompetanse.
 

§ 2 Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgift.
 

§ 3 Styret
Årsmøtet velger styret som består av leder, som velges separat, og 8 medlemmer. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede.
Det skal føres protokoll over styremøtene.
Styret fremmer forslag til valgkomite på 3 personer til årsmøtet.
Leder, nestleder og styremedlemmer velges normalt for en funksjonsperiode på to år. Av hensyn til kontinuiteten i styret bør en likevel sørge for at ikke alle står på valg samme år. Dette gjøres ved at når flere nye kandidater står for valg samtidig, kan noen velges for ett år. Styret kan nedsette underutvalg og fordele oppgaver/verv innen styret.
 

§ 4 Fullmakter
Fana og Ytrebygda senioruniversitet forpliktes ved underskrift av styreleder og/eller den styret bemyndiger.
 

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste organ for Fana og Ytrebygda senioruniversitet. 
Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av februar.
Innkalling til årsmøtet skal skje ved forsvarlig bekjentgjøring til medlemmene med minst 2 ukers varsel.
Dagsorden og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene fra samme tidspunkt.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap fra foregående år med revisormelding.
 • Fastsettelse av semesteravgift og pris for enkeltbillett.
 • Budsjett og arbeidsplan for inneværende år.
 • Saker fremlagt av styret og saker som medlemmene har sendt inn.
 • Valg:
  a) leder for 2 år (velges separat
  c) 8 styremedlemmer for 2 år
  d) revisor for 1 år
  e) 3 medlemmer av valgkomite for 1 år

Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen fremmer forslag på styrekandidater, revisor og eventuelt ny leder innen 10.januar.
Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming dersom noen krever det.
Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Som hovedregel bør 6 års sammenhengende funksjonstid i styreverv ikke overskrides.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10% av medlemmene er tilstede.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være fremmet for styret innen 15. desember.
 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med 3 ukers varsel, eller når minst 10% av medlemmene gjør skriftlig krav på det. Ekstraordinært årsmøte bekjentgjøres og forberedes på samme måte som ordinært årsmøte.
 

§ 7 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.
 

§ 8 Oppløsning
Fana og Ytrebygda senioruniversitet kan oppløses av ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Samtidig skal det besluttes hvordan eventuelle midler og eiendeler skal disponeres.

Vedtekter vedtatt på Årsmøtet 27. februar 2007
Siste revisjon på Årsmøtet 24. februar 2015

Lest 5469 ganger Sist redigert fredag, 29 juli 2016 15:36
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 14th. Designet av Ornell data