Senioruniversitetet Fana og Ytrebygda

Org.nr:       979 769 634

10 års jubileum - 2006-2016. 
Markeres på forelesningen 11. oktober.

søndag, 18 juni 2017 12:57

Program høst 2017

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Program høst 2017

På grunn av kulturdagene 23.-29. oktober 2017, vil det gå tre uker mellom forelesningene i oktober.(vanlig 14 dager)
Semesterkort kan kjøpes i Fana Kulturhus fra 28. 8.17 fra kl. 12.00 til 14.00 og tirsdag 29.8.17 fra kl. 10.00

 

29.8: Magnar Brekke
Styremedlem i Nesttun-Osbanen AS
Osbanens historie.

12.9: Agnar Sandmo
Professor Emeritus NHH
Miljø- og samfunnsøkonomi.

26.9: Geir Atle Ersland
Professor Historisk Institutt UIB

Luthers betydning for norsk samfunnsutvikling.

 10.10: Erik Johnsen
Overlege/forsker ved Helse Bergen
Professor Klinisk institutt UIB

Psykose – når virkeligheten bryter sammen.

31.10: Torfinn Langelid
Tidligere ansatt hos Fylkesmannen i Hordaland som nasjonal koordinator for opplæring i kriminalomsorg.
Spesialområde: Fengselsundervisning.
Bot og betring? Norsk fengselsundervisning.

 14.11: Lars Svendsen
Filosof og professor ved UIB
Ensomhetens filosofi.

 28.11: Patricia Langeland
Danse-og dramalærer
Flyktning fra Chile – En tragedie og et mirakel.

 12.12: Elisabeth Aasen
Pensjonert lektor i norsk, forfatter og foredragsholder
Bergens små og store døtre

 

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET

Dato: 21. februar 2017 - kl. 13.00-13.30 Sted: Fana Kulturhus, Småsalen

Tilstede: 27 personer


Saksliste

Sak. Ol — Konstituering

  1. Valg av møteleder: Eli Wesenberg Mohn. Vedtak: Eli Wesenberg Mohn ble valgt.
  2. Valg av referent: Astrid Haugstad Tangerås.

Vedtak: Astrid Haugstad Tangerås ble valgt.

  1. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen.

Vedtak: Jorunn Rommetveit og Barbro Havre ble valgt.

Sak. 02 — Årsmelding 2016

Årsmelding ble opplest av møteleder. Vedtak: Årsmelding ble godkjent.

Sak. 03 — Regnskap 2016 og revisors uttalelse

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Oddmund Fjellheim. Laget kunne vise til et overskudd på kr. 9.917,-. Et markert bedre resultat enn i 2015, som en kombinasjon av høyere billettsalg og bortfall av Ungdomsstipend. Det kom spørsmål om styret vil gjeninnføre Ungdomsstipend. Leder svarte at det vil bli drøftet til høsten.

Revisors uttalelse: «Jeg har gjennomgått regnskapet med bilag og kontoutdrag. Bokføringen stemmer med virkelige verdier og kan godkjennes.» Vedtak: Regnskapet 2016 ble godkjent.

Sak. 04_ Budsjett 2017

Budsjettet er en orienteringssak. Budsjettet ble utdelt til alle på møtet.

Kasserer Oddmund Fjellheim gjennomgikk budsjettet. En del poster er oppjustert i forhold til 2016. Budsjettet bygger blant annet på et gjennomsnitt på 135 personer på alle møtene. Vi har også økt posten honorar da en del forelesere kommer østfra noen som resulterer i hotell-/reiseutgifter. Ny budsjettpost er «Underholdning» hvor det er avsatt kr. 10.000. På grunn av god økonomi ønsker styret å sette av midler til en form for underholdning på noen av møtedagene.

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering.

Sak. 05 — Innkomne forslag

Kun styrets forslag forelå innen fristen 15. desember 2016. Etter at skrivefeil først ble rettet på årsmøtet lød det:

«Semesteravgift økes til kr. 400 og enkeltbillett til kr. 100 med virkning fra høsten 2017.»

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak. 06 - valg 2017

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått av Tor Vigander. Det forelå ingen andre forslag.

Til nye styremedlemmer ble valgt:

Nils Hovdenak — for perioden 2017-2019 — gjenvalg.

Vigdis Karin Larsen — for perioden 2017-2019 — gjenvalg.

Torill Tysseland — for perioden 2017-2019 — ny.

Øivind Johan Johnsen — for perioden 2017-2019 — ny.

Etter valget har styret i Fana og Ytrebygda Senioruniversitet følgende sammensetning:

Verv Navn Periode
Leder Eli Wesenberg Mohn 2016-2018
Styremedlemmer Nils Hovdenak 2017-2019
Vigdis Karin Larsen 2017-2019
Torill Tysseland 2017-2019
Øivind Johan Johnsen 2017-2019
Astrid Haugstad Tangerås 2016-2018
Oddmund Fjellheim 2016-2018
Bjørn Birkenes 2016-2018
Haldor Telle 2016-2018

Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet.

Sak. 07 - Valgkomite 2018

Ann Midtbø — for perioden 2017-2018 — ny.

Inger Astrid Ullestad — for perioden 2017-2018 — ny.

Hans Fosse — for perioden 2017-2018 — gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling på valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Nesttun, 21. februar 2017

Referent Astrid Haugstad Tangerås

        Eli Wesenberg Mohn                          Astrid Haugstad Tangerås

       Barbro Havre                                       Jorunn Rommetveit

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET ÅRSMELDING FOR 2016 Fana og Ytrebygda Senioruniversitet ble startet høsten 2006. Det er en selvstendig, ideell organisasjon for ikke yrkesaktive, voksne personer. Formålet er gjennom foredrag å stimulere til engasjement og fornyet kunnskap uten å oppnå formell kompetanse. Møtene holdes i Kultursalen i Fana Kulturhus på Nesttun. Det holdes 16 årlige foredrag likt fordelt mellom vår- og høstsemester, i gjennomsnitt 2 tirsdager i måneden. Senioruniversitetet ledes av et styre på 9 medlemmer. Etter årsmøte 2016 har styret hatt denne sammensetningen: Leder:Eli Wesenberg Mohn, valgt for 2 år Nestleder:Nils Hovdenak, ikke på valg ( 1 år igjen) Kasserer:Oddmund Fjellheim, valgt for 2 år Sekretær:Astrid Haugstad Tangerås , valgt for 2 år Styremedlemmer:Ann Midtbø, ikke på valg ( 1 år igjen)Inger Astrid Ullestad, ( 1 år igjen) Vigdis Karin Larsen, ( 1 år igjen)Bjørn Birkenes, valgt for 2 år.Haldor Telle, valgt for 2 år Revisor: Bjørn Sverre Lundberg, gjenvalgt for 1 år. Valgkomite for 2017: Tor Vigander, Dag Vaula og Hans Fosse Mangeårige medlemmer av styret Tor Vigander, Hans Fosse og Dag Vaula valgte å ikke ta gjenvalg i 2016. De ble takket av med blomster og ros for god innsats for Senioruniversitetet. Programutvalget i 2016 har bestått av, Nils Hovdenak, Eli W. Mohn, Inger Astrid Ullestad og Vigdis Karin Larsen. I løpet av året har det vært avholdt 7 styremøter og 45 saker har vært behandlet. Styret har vært på ett felles møte for styrene i Senioruniversitetene i Hordaland. I henhold til vedtak på årsmøtet i 2016 har pris for enkeltbillett vært kr. 70 og kr. 300 for semesterkort. Dette har medført en del problemer med vekslepenger. Dette sammen med generelle økninger av utgiftene gjør at styret vil foreslå en økning av billettprisene på årsmøtet i 2017. (varslet på siste forelesning i 2016). Etter vedtak på årsmøtet i 2016 ble det ikke utdelt Ungdomsstipend for dette året. Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Besøkstallene ligger svært stabilt selv om det kan være store variasjoner fra gang til gang. Både vår og høst lå gjennomsnittlig besøkstall på 135 deltakere. Foredragene har hatt et varierende og engasjerende innhold. Tilbakemeldingene har vært svært gode, også fra foreleserne som skryter av et engasjert og lydhørt publikum. Senioruniverstitetene var invitert til et arrangement i Grieghallen våren 2016, med foredrag, lunsj og konsert. Der deltok 47 av våre medlemmer. Aktiviteten for Senioruniversitetet har vært god. Besøkstallene ligger svært stabilt selv om det kan være store variasjoner fra gang til gang. Både vår og høst lå gjennomsnittlig besøkstall på 135 deltakere. Foredragene har hatt et varierende og engasjerende innhold. Tilbakemeldingene har vært svært gode, også fra foreleserne som skryter av et engasjert og lydhørt publikum. Senioruniverstitetene var invitert til et arrangement i Grieghallen våren 2016, med foredrag, lunsj og konsert. Der deltok 47 av våre medlemmer. Vi har sluppet til på kommunetorget i BT og i Fanaposten har vært raus med omtalen av Senioruniversitetet ved flere anledninger. I styremøter har instrukser og vedtekter blitt behandlet og gjennomgått. Styret takker for inspirerende forelesere og vårt trofaste publikum og våre gode samarbeidspartnere i Fana Kulturhus for et vellykket 2016. Nesttun 17. januar 2017 Eli Wesenberg Mohn Leder PROGRAM FOR VÅREN 2016 5.1 Jo Gjerstad Bergen brenner, det er 100 år siden den siste store bergensbrannen 19.1 Frode Sandvik Kunst i kamp – om nazistenes bruk av kunst som ideologisk verktøy 2.2 Øystein Jansen Hvor kommer alle disse steinene fra? En formiddag på Nygårdshøyden – med stein og stil 16.2 Tore Grønlie Stortinget gjennom de siste 50 år – avmakt eller allmakt? 1.3 Rasmus Sunde Utvandring til Amerika på Vestlandet med Bergen som utskipningshamn 15.3 Torunn Fiskerstrand Moderne genanalyse – en revolusjon av genetisk diagnostikk og forskning 12.4 Hanne Riese Med skolen til fremtiden – barn, forventninger og ansvar 26.4 Olav Solberg Frå den norske fjellbygda til Midtvesten i Amerika: John Lie (1846-1916) – diktar og bonde PROGRAM FOR HØSTEN 2016 30.8 Bjørn Hansen Hvor går USA ved valget? 13.9 Jørn Øyrehagen Sunde Hippiar og Jappetid – Norsk og kinesisk rettsutvikling 27.9 Anne Randine Øverby Hva kommer først: Operabygget, eller å bygge opera? 11.10 Anne-Hilde Nagel Historien om flagget vårt. 1.11 Inge Halstensen Jord og hav – vårt vestnorske næringsgrunnlag gjennom soga 8.11 Line Hvoslef Min farmors hus – et komponisthjem består av mer enn bare musikk 22.11 Sylfest Lomheim Judas og Urias – bibelspråket i kvardagsspråket 6.12 Liv Marit Aksnes Olav H. Hauge. Om dikteren og opplesaren FANA OG YTREBYGDA SENIORUNIVERSITET REGNSKAP 2016
Sist redigert mandag, 20 februar 2017 10:28
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 17th. Designet av Ornell data