mandag, 29 januar 2018 13:20

Innkalling til Årsmøte 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Onsdag 14. februar 2018 Kl. 12.15. Konsertpaleet KP1

DAGSORDEN:

1.      Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen

2.      Årsberetning 2017

3.      Regnskap 2017 Revisors beretning

4.      Budsjett 2018

5.      Valg

Sak 2:  ÅRSBERETNING FOR 2017

Styret

Leder Asbjørn Bjørnset, nestledere Bjørg Ringen Asting og John Erik Bugge Rasmussen,

sekretærer Eilif Grytøyr og Anne Margrethe Bakken, regnskapsansvarlig Johnny Stiansen,

styremedlemmer: Ellen Søreide, Bente Laading og Karl-Henrik Nygaard.

Styret har hatt 10 styremøter i 2017. Det foreligger referat fra møtene.

Medlemmer

U3A Bergen har i året 2017 gjennomsnittlig hatt 425 medlemmer mot 373 i 2016.

Gjennomsnittlig besøkstall var 247 mot 233 i 2016.

Det har vært en markert økning i salg av medlemskort.

Salget av enkeltbilletter var 488

Aktiviteter

-  25 forelesninger i Konsertpaleet, KP1 – en ble avlyst pga sykdom.

-  en forelesning i Universitetets Aula.

-  3 forelesninger i Hans Tank auditorium, Amalie Skram VGS.

-  8 mars 2017 Fellesarrangement i Grieghallen for alle senioruniversitetene i Hordaland og konsert med Bergen Filharmoniske Orkester der 174 av våre medlemmer deltok.

- Litteraturgruppe: 9 deltakere møtes på Dankert Krohn Kulturhus 6 ganger pr semester. Det lages leselister som grunnlag for diskusjoner. Gruppen er åpen for nye medlemmer.

- Historiegruppen «Vår nære fortid» har dette året hatt 7 medlemmer og 10 møter i Nordnes bydelshus.
    Medlemmene har selv innledet til diskusjoner ved å presentere emner i gruppemøtene. 
Utflukt: Dagstur til Ulvik 14 juni (kl 8:00 – 20:00). Siren Bjerkelund var guide på bussturen, John Rasmussen var guide i Ulvik. Tur/retur Bergen bystasjon.  Stopp ved Skjervefossen, Olav H. Haugesenteret, Ulvik kyrkje. Lunsj, 2 retter med sider/eplejuce på Lekve gard. Retur langs Hardangerfjorden. Kaffe m/kake på Sandven hotell, Norheimsund. Pris kr 1000 per person. 41 deltakere.

Programarbeidet

Ved utarbeidelsen av programmet har styret lagt vekt på å ta opp dagsaktuelle spørsmål, og å finne temaer som kan gi oss innsikt og forståelse innenfor ulike fagområder.  Foreleserne ble i hovedsak hentet fra Universitetet i Bergen, media og andre faglige institusjoner.

Informasjon

Forelesningene blir bekjentgjort på hjemmesiden, ved annonser i Bergens Tidende og Bergensavisen.                                                                                                    

Arbeidet med å utvikle og vedlikeholde Facebook- og hjemmesiden for senioruniversitetet. no/Bergen pågår kontinuerlig. Programfolderen er tilgjengelig ved alle forelesningene.

Økonomisk støtte

U3A Bergen fikk i 2017 kr. 40.000 i støtte fra Bergen kommune og kr 16.256 i MOMS-

kompensasjon.                                                                                             

Lokaliteter                                                                                                                                                        

U3A Bergen er meget godt fornøyd med å kunne disponere KP1 til forelesningene. I skolens høst- og vinterferie kan det bli en del trengsel i foajeen. BIFF og andre spesielle arrangementer ved Bergen Kino gjør det ønskelig å finne alternative løsninger for slike dager. Vi er takknemlig for at vi har fått benytte auditorium på Amalie Skram VGS.                                                                                  

Siste dag i høst-semesteret får styreleder beskjed om at Konsertpaleet skal ombygges etter påske 2018, og at vi ikke kan få fortsette å leie dette lokalet. Styreleder og styret setter øyeblikkelig i gang med å finne nye lokaliteter.

Generelt                                                                                                                                      
Oppslutningen om Senioruniversitetet U3A Bergen har vært god, medlemstallet er fremdeles økende.

Sak 3: Regnskap 2017 Revisors beretning

Merknader til rekneskap og budsjett

Rekneskapen for 2017 viser eit overskot på kr 60 961,01. Talet på medlemmer auka med 52 i 2017 til 425 som gjennomsnitt for haust og vår. Det gav ei ekstrainntekt på vel kr 31 000 i høve til budsjettet.

Sal av semesterkort og billettar vart vesentleg betre enn budsjettert, og det gjer det mogleg å halde uendra pris på semesterkorta også i 2018 - kr 300 per semester.

Også i 2017 måtte vi flytte ein del forelesingar til Amalie Skram vidaregåande skule pga stenging av KP1 Styret er mykje takksam for den generøse haldninga Amalie Skram vidaregåande skule  synte Senioruniversitetet også i 2017.

Balansen til Senioruniversitet er solid. I tillegg til reservefondet på kr 100.000 har vi vel kr 300.000 på høgrentekonto.

Budsjettet for 2018 byggjer på at det i gjennomsnitt for våren og hausten er 430 medlemer i Senioruniversitetet i Bergen U3A. Det er eit høgt tal – men ser ut til å vere realistisk. Leigeutgiftene går opp etter at vi har flytta til nye lokale.

Både rekneskapen for 2017 og forslaget til budsjett for 2018 er sett opp etter bruttoprinsippet. Det vil seie at alle inntekter vert førte slik dei er. Likeeins alle utgifter. Tidlegare førte vi utgiftene som frådrag i inntektene frå salet av billetter til Harmonien-arrangementet. På same måten vart utgiftene for turen førde til frådrag i inntektene som turdeltakarane betalte inn.

 

regnskap

revisor

Sak 4: Budsjett (Se forrige side)

Sak 5: Valg

VALGKOMITEENS INNSTILLING:

Leder: Styrer konstituerer seg selv.

Styremedlemmer for 2018/2019:     Asbjørn Bjørnset (gjenvalg)

                                                           Bjørg Ringen Asting (gjenvalg)

                                                           Eilif Grytøyr (gjenvalg)                                            

                                                           Anne Margrethe Bakken (gjenvalg)

                                                           Jonny Stiansen (gjenvalg)

                                                           Ellen Søreide (gjenvalg)

Ikke på valg:                                       Bente Laading, Karl-Henrik Nygaard, John Bugge Rasmussen

STYRETS INNSTILLING:         

Valgkomite for 2018:             Siren Bjerkelund (s), Berit Tønjum (s), Øyvind Digranes (s)
Revisor for 2018: Terje Axelsen      

                                                         Bergen 10. januar 2018

 

Lest 512 ganger Sist redigert fredag, 09 februar 2018 11:05
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 16th. Designet av Ornell data