fredag, 27 januar 2017 09:37

Årsmøte 15. februar 2017

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Senioruniversitetet U3A Bergen

Innkalling til Årsmøte 2017

Onsdag 15. februar 2017 Kl. 12.15. Konsertpaleet KP1

DAGSORDEN:

  1. Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen
  2. Årsberetning 2016
  3. Regnskap 2016 Revisors beretning
  4. Budsjett 2017
  5. Valg

Sak 2:  ÅRSBERETNING FOR 2016

Styret

Leder Asbjørn Bjørnset, nestleder Øyvind Digranes,

sekretærer Eilif Grytøyr og Siren Bjerkelund, regnskapsansvarlig Johnny Stiansen,

styremedlemmer: Berit Tønjum, Bjørg Ringen Asting, Anne Margrethe Bakken, Ellen Søreide

Styret har hatt 10 styremøter i 2016. Det foreligger referat fra møtene.

Medlemmer

U3A Bergen har i året 2016 gjennomsnittlig hatt 373 medlemmer mot 340 i 2015.

Gjennomsnittlig besøkstall var i gjennomsnitt 233 mot 203 i 2015

Det har vært en markert økning i salg av medlemskort.

Aktiviteter

-  21 forelesninger i Konsertpaleet, KP1.

- en forelesning i Magnus Barfot kino.

- en forelesning i Universitetets Aula.

- 6 forelesninger i Hans Tank auditorium, Amalie Skram VGS.

- 13.04.2016 Fellesarrangement i Grieghallen for alle senioruniversitetene i Hordaland og konsert med Bergen Filharmoniske Orkester. 584 deltok.

- Litteraturgruppe   10 deltakere møtes på Dankert Krohn Kulturhus 6 ganger pr semester. Det lages
     leselister som grunnlag for diskusjoner. Gruppen er åpen for nye medlemmer.
 -
Historiegruppen «Vår nære fortid» har dette året hatt 9 medlemmer og 13 møter i Nordnes bydelshus.
    Medlemmene har selv innledet til diskusjoner ved å presentere emner i gruppemøtene. 

- Tre-dagstur til Balestrand med 45 deltakere.

 

Programarbeidet

Ved utarbeidelsen av programmet har styret lagt vekt på dagsaktuelle spørsmål samtidig som utviklingstrekk fra og sammenheng med tidligere tider er synliggjort.
Foreleserne ble i hovedsak hentet fra Universitetet i Bergen, NHH, media og andre faglige institusjoner.

Informasjon
Forelesningene blir bekjentgjort på hjemmesiden, ved annonser i Bergens Tidende og Bergensavisen. 

Arbeidet med å utvikle og vedlikeholde Facebook- og hjemmesiden for senioruniversitetet.no/Bergen pågår kontinuerlig.
Programfolderen er tilgjengelig ved alle forelesningene.

Økonomisk støtte

U3A Bergen fikk i 2016 kr.45.000 i støtte fra Bergen kommune og kr.16.000 i MOMS-kompensasjon.

Lokaliteter

U3A Bergen er meget godt fornøyd med å kunne disponere KP1 til forelesningene. I skolens høst- og vinterferie, BIFF og ved andre spesielle arrangementer for Bergen Kino må forelesningene holdes andre steder. Vi er takknemlige for at vi har fått benytte auditorium på Amalie Skram VGS.

Generelt
Oppslutningen om Senioruniversitetet U3A Bergen har vært god, og medlemstallet er økende.

 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Sak 6: VALG
VALGKOMITEENS INNSTILLING:

Leder: Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmer for 2017/2018:      Bente Laading (ny)

                                                           Karl Henrik Nyborg (ny)

                                                           John Erik Bugge Rasmussen (ny)                  

                                                            

Ikke på valg:                                       Bjørg Ringen Asting, Anne Margrethe Bakken, Asbjørn Bjørnset, Eilif Grytøyr,  Johnny Stiansen, Ellen Søreide

STYRETS INNSTILLING:

Valgkomite for 2017:                         Siren Bjerkelund (ny), Berit Tønjum (ny), Øyvind Digranes (ny)

Revisor for 2017:                                Terje Axelsen (ny)

                                               Bergen 10. januar 2017

Liv Skreden (s)                Bjørn Helland(s)                  Marit Merling (s)

 


Rekneskap 2016 og budsjett 2017 for Senioruniversitetet U3A Bergen

Inntekter  Rekneskap 2016  Budsjett 2016 Budsjett 2017
Sal semesterkort              228 900,00             200 000 228 000
Sal av einskildbillettar               61 095,00               50 000 50 000
Tur til Sogn og Fjordane                 3 463,90    
Tilskot frå Bergen kommune               45 000,00               45 000 50 000
Inntekt studieutvalet                 3 700,00                 2 000 3 000
Momskompensasjon               15 999,00               15 000 16 000
Diverse                 3 129,00   4 000
Renteinntekt                 3 773,00                 6 000 4 000
Sum inntekt              365 059,90             318 000 355 000
       
Utgifter   Rekneskap 2016  Budsjett 2016 Budsjett 2017
Lokalleige              119 916,00             135 000 135 000
Forelesarar, honorar og reiser               76 757,80               70 000 100 000
Styre og sekretariatkostnader               45 067,32               43 000 45 000
Representasjon/gåver                 7 962,00                 2 000 8 000
Trykking/kopiering               22 129,75               20 000 26 000
Utstyr og materiell                 1 059,00                 8 500 3 000
Studieutvalet                 5 700,00                 8 000 6 000
Annonser               33 378,50               20 000 25 000
Andre utgifter                 6 415,00                 5 000 6 400
Bankgebyr                    567,00                    500 600
Sum utgifter        318 952,37        312 000 355 000
       
Beholdning per 1.1.2016              343 604,57    
Overskot 2016               46 107,53    
Beholdning per 31.12.2016              389 712,10    
Beholdninga er slik samansett:
Kontantbeholdning (vekslepengar) 1 000,00
Driftskonto 34 961,00
Reservefond 100 000,00
Høgrentekonto 253 751,00    
Sum 389 712,10
       
Johnny Stiansen (s)  Asbjørn Bjørnset (s) Gunnar Anfinsen (s)  
Kasserar  Leiar Revisor  

Merknader til rekneskap og budsjett

Rekneskapen for 2016 viser eit overskot på kr 46 107,53. Talet på medlemmer auka med 33 i 2016 til 373 som gjennomsnitt for haust og vår. Det gav ei ekstrainntekt på knappe 29 000 i høve til budsjettet.

Sal av semesterkort og billettar vart vesentleg betre enn budsjettert, og det gjer det mogleg å halde uendra pris på semesterkorta også i 2017 - kr 300 per semester.

Flyttinga av ein del forelesingar til Amalie Skram vidaregåande skule pga stenging av KP1 gav ei stor innsparing i lokalleiga ettersom skulen ikkje tok betaling for utleiga til vårt føremål. Styret er mykje takksam for den generøse haldninga skulen synte.

Budsjettet for 2017 byggjer i hovudsak på rekneskapstala for 2016, men utgifter til forelesarar er auka fordi honorarsatsen er justert opp frå 2000 til 2500. Satsen har vore uendra i fleire år, og justeringa er å rekne som kompensasjon for generell løns- og prisauke.

Lest 281 ganger Sist redigert fredag, 27 januar 2017 09:47
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Saturday the 24th. Designet av Ornell data