onsdag, 05 mars 2014 18:36

Vedtekter. (Revidert februar 2016)

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

             § 1       Formål

             Senioruniversitetet U3A Bergen er en selvstendig, ideell organisasjon for personer                  i moden alder som har lyst til å lære mer.
             Ved forelesninger, kurs- og gruppevirksomhet blir utvalgte fag og emner tatt opp uten              sikte på å gi formell kompetanse.

             §2        Medlemskap

Medlemskap i Senioruniversitetet U3A Bergen er personlig og forutsetter betaling av semesteravgift.

§3        Styret
Årsmøtet velger styret som består av leder og 8 medlemmer.
Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede.
Det skal føres protokoll over styremøtene.
Styret fremmer forslag til valgkomite på 3 personer til årsmøtet.

§4        Fullmakter

Senioruniversitetet U3A Bergen forpliktes ved underskrift av styreleder og/eller den styret bemyndiger.

§5        Årsmøtet
Årsmøtet er Senioruniversitetet U3A Bergens høyeste myndighet.
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar.
Innkalling til årsmøtet skal skje ved bekjentgjøring til medlemmene  i en av dagsavisene, på nettsiden og i forbindelse med forelesning med 2 ukers varsel.
Dagsorden og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene fra samme tidspunkt.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
-          Årsmelding
-          Regnskap fra foregående år med revisors rapport.
-          Fastsettelse av semesteravgift
-          Budsjett for inneværende år
-          Saker fremlagt av styret
                       -           styremedlemmer for 2 år
                       -           revisor for ett år
                       -           valgkomite for ett år
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10% av medlemmene er til stede.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fremmet for styret innen 15. desember.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 10. januar.

Styret kan innkalle til Ekstraordinært årsmøte med 3 ukers varsel,  eller når minst 10% av medlemmene gjør skriftlig krav på det.
Ekstraordinært årsmøte bekjentgjøres og forberedes på samme måte som ordinært årsmøte.

Ved personvalg skal det være skriftlig avstemming dersom noen krever det.
Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
Som hovedregel skal 6 års sammenhengende funksjonstid i styreverv ikke overskrides.

§6        Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.

§7        Oppløsning
Senioruniversitetet U3A Bergen kan oppløses av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Samtidig skal det besluttes hvordan eventuelle midler og eiendeler skal disponeres.

 
Lest 69053 ganger Sist redigert tirsdag, 18 oktober 2016 17:11
Mer i denne kategorien Tanken bak senioruniversitetet »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 16th. Designet av Ornell data