torsdag, 04 april 2013 14:37

Vedtekter

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

                       Senioruniversitetet Askøy

                                Stiftet 06.09.2007 -org. nr. 994 850 865

            Vedtekter - vedtatt på årsmøte 22.01.2013 / 17.01.2017

 

§ I Formål 

Senioruniversitetet Askøy er en ideell organisasjon, stiftet etter initiativ av
Folkeakademiet Askøy og i samarbeid med ulike interessegrupper i Askøy.

Senioruniversitetet Askøy er organisert som en selvstendig enhet med eget styre
og økonomi. Senioruniversitetet er basert på individuelt medlemskap.

Senioruniversitetet Askøy har til formål å gi medlemmene og andre interesserte muligheter
 til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby forelesninger og kurs om varierte emner.

Senioruniversitetet Askøy skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for 
menneskelig kontakt. Senioruniversitetet Askøy skal søke å bidra til et kulturelt rikere Askøy.

 

§ 2 Medlemskap

Alle pensjonister uansett alder og andre interesserte kan bli medlemmer.
Medlemskapet forutsetter at det blir betalt semesteravgift fastsatt av årsmøtet.

 

§ 3 Styret

Senioruniversitetet Askøy ledes av et styre bestående av leder og 4 styremedlemmer
valgt av årsmøtet. Styreleder velges ved særskilt valg for 1 år. Styremedlemmene velges 
for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. I tillegg velger
årsmøtet minst 2 varamedlemmer. Varamedlemmene blir valgt for 1 år.

Styret har beslutningsmyndighet når minst 3 styremedlemmer er til stede. Vedtak kan treffes 
når styremedlemmer stemmer for vedtaket.  Styreleder har  dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Sittende styre fremmer forslag til årsmøtet på valgkomite. Valgkomiteen fremmer forslag til 
årsmøtet på styreleder, tyremedlemmer, varamedlemmer til styret, programkomité,
data-ansvarlig, samt revisor.

Det skal føres styreprotokoll.

 

§ 4 Fullmakter

Senioruniversitetet Askøy forpliktes ved underskrift av styrelederen og/eller den 
styret bemyndiger.

 

§ 5 Årsmøtet

Årsmøtet er Senioruniversitetet Askøys høyeste organ. Det blir holdt årsmøte hvert år
innen 15. mars. Innkalling til årsmøtet skjer med minst 2 ukers varsel.  
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uker forut for årsmøtet.

Saksliste og sakspapirer med innkomne forslag skal gjøres tilgjengelig for 
medlemmene på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1.             Årsmelding

2.             Aktivitetsregnskap med revisors rapport

3.             Fastsettelse av semesteravgift

4.             Budsjett

5.             Valg av:

a) Leder for 1 år

b) Styremedlemmer for 2 år (hhv. kasserer/sekretær hvrt 2. år)

c) Varamedlemmer for 1 år

d) Revisor for 1 år 

Godkjenning av anbefalinger til styret:

  e) Programkomite bestående av minst 3 medlemmer for 1 år,
      (hvorav en velges fortrinnsvisfra og av styret eller møterett i styret).

f)  Data-ansvarlig (fortrinnsvis styremedlem, varamedlem eller fra komité)  

g)  Valgkomite bestående av minsy 3 medlemmer for 1 år.

 

      6.   Innkomne forslag: Disse må i møteinnkallingen være nummerert fra 6 og utover og
            gis egne saksnavn. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen, kan ikke 
            behandles av årsmøtet.

 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst l0 % av medlemmene er tilstede.

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Dersom noen krever det, skal votering 
skje skriftlig. I så fall velges tellekorps.

Ekstraordinært årsmøte kan med 3 ukers varsel sammenkalles av styret eller når minst l0% 
av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte blir gjortkjent 
på samme måte som ordinært årsmøte.

 

§ 6 Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de
fremmøtte medlemmene.

 

§ 7 Oppløsning

Eventuell oppløsning av Senioruniversitetet Askøy kan gjøres på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

 

Ved oppløsning skal Senioruniversitetet Askøy sine aktiva overføres til forening/lagmed
lignende eller samme type formål. Dette avgjøres på årsmøte.

 

 

                                        oooOOOOOooo

 
Lest 5462 ganger Sist redigert onsdag, 18 januar 2017 15:10
Mer i denne kategorien Informasjon & Årsmøte »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Tuesday the 16th. Designet av Ornell data