mandag, 06 desember 2010 18:02

Vedtekter

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

 

§ 1 Formål

Senioruniversitetet i Åsane er en selvstendig ideell sammenslutning basert på individuelt medlemskap av ikke-yrkesaktive, som gjennom foredrag, kurs- og gruppevirksomhet ønsker å sette seg inn i utvalgte fag og emner – uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle og forutsetter betaling av semesteravgift  fastsatt av årsmøtet.

§ 3 Styret
Styret består av leder og 8 styremedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for ett år ad gangen. Styremedlemmene velges for to år ad gangen, slik at fire er på valg hvert år. Leder og styremedlemmer skal ikke sitte i mer enn 6 år sammenhengende. Det føres styreprotokoll. Uavhengig av den samlede funksjonstid på 6 år, kan styremedlemmer som velges til leder, gjenvelges innenfor en samlet funksjonstid av 10 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede. Senioruniversitetet i Åsane forpliktes ved underskrift av styreleder og/eller den styret bemyndiger.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er Senioruniversitetet i Åsanes øverste organ. Det skal holdes årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal bekjentgjøres ved særskilt innkalling minst 2 uker før årsmøtet. Dagsorden og sakspapirer skal gjøres tilgjengelige for medlemmene fra samme tidspunkt.

Årsmøtet skal behandle årsmelding og revidert regnskap fra foregående år, vedta semesteravgift og budsjett for inneværende år og foreta valg av styre, revisor og valgkomité på 3 medlemmer, samt behandle andre saker lagt fram av styret. Ved flere forslag foretas skriftlig avstemming. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Medlemmer som vil ha saker behandlet av årsmøtet, må fremme disse for styret innen 15. desember fg. år. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av medlemmene er til stede. Valgkomitéens innstilling må foreligge senest 10. januar. Forslag til valgkomitéen må fremmes innen 15. desember.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med 3 ukers varsel av styret, eller når minst 10 % av medlemmene gjør skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte bekjentgjøres på samme måte som ordinært årsmøte.

§ 5 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene.

§ 6 Oppløsning
På ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan det med 2/3 flertall vedtas at Senioruniversitetet i Åsane skal oppløses. Samtidig besluttes hvordan eventuelle midler skal disponeres.

Revidert 07. 03. 2004/26.02. 2008

Lest 5302 ganger Sist redigert fredag, 30 november 2012 13:19
RO

Mer i denne kategorien « STYRET 2015 Styret 2017 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Thursday the 18th. Designet av Ornell data