fredag, 22 desember 2017 11:35

Vårsemesteret 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Vårsemesteret 2018

              tirsdager kl. 11.00 i Åsane kultursenter

16.01:   Jørn Øyrehagen Sunde, professor UiB:

Baroniet Rosendal – reformasjon, handel og kvinner.

Jørn Øyrehagen Sunde, professor UIB.

Sunde er professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet i Bergen, og forskingsleiar ved Museet Baroniet Rosendal. Han har arbeidd med historia til baroniet sidan 1996, og skriv no på ei bok om tema som skal utgjevast i 2021.

Baroniet Rosendal ligg som ei perle mellom Melderskinn og Malmangernuten ved innløpet til Hardangerfjorden. Her har det lege i omlag 350 år. Men området har vore eit økonomisk sentrum, og det har budd stormenn her, i langt over 1000 år. Dette skuldast ein intensiv og internasjonal handel. Denne historiske bakgrunnen er viktig for å forstå kvifor ein fekk det einaste baroniet i Noreg blant høge fjell og fjordar på Vestlandet.

I føredraget skal ein sjå på korleis reformasjonen, handelen i Nordsjøbassenget og sterke kvinner var ein føresetnad for Baroniet Rosendal.

  

23.01:   Dag Bakka jr., forfatter og historiker:  

            "Den gang da sjøen bandt sammen"

 

Den gang da sjøen bandt sammen.

Dag Bakka er forfatter og har skrevet mye om sjøfart, rutefart og maritim kulturhistorie ellers. 

I rundt hundre år fra 1860-tallet kom båtrutene til å være selve sentralnervesystemet for ferdsel i Nordhordland og i store deler av landet ellers.

Fjordabåtene pløyde de samme sjøveier som strilene før hadde rodd og seilt, og brukte de samme møtesteder og anløpshavner. Dampbåten kom sentralt inn i moderniseringen av samfunnet, sammen med liberalisering, handel, bedre skole og folkeopplysning. Sjøveien og dampbåten knyttet bygdene bygdene sammenb og knyttet hele distriktet nærmere til Bergen.

Fjordabåten skapte en hundre års kapittel i utviklingen av Nordhordland og Vestlandet.

30.01:   Stein Tønnesson, asiaforsker ved Institutt for

 fredsforskning, PRIO:

 "Blir det en ny Korea-krig? Kan de to kamphanene

  Kim og Trump kaste oss ut i katastrofen?"

 


Blir det ny Korea-krig? Kan de to kamphanene Kim og Trump kaste oss ut i katastrofen?


Stein Tønnesson er historiker og asiaforsker ved Institutt for fredsforskning PRIO. Han har særlig forsket på revolusjon og krig i Vietnam, konflikten i Sør-Kina-havet, nasjonsbygging i Sørøst-Asia og fred og sikkerhet i Øst-Asia.


Forelesningen vil ta utgangspunkt i Korea-krigen 1950-53 og spørre om det delte Korea igjen kan bli kastet ut i krig. Våpenstillstanden, som gjorde slutt på krigshandlingene i 1953, er aldri blitt erstattet av noen fredsavtale, men den faktiske fred som har hersket i Øst-Asia de siste 30-40 årene har muliggjort en fenomenal økonomisk utvikling i alle regionens land - med unntak av Nord-Korea. Hvor lenge kan Nord-Korea bestå som et annerledesland?

06.02:   Åsta Birkeland, førstelektor HVL:

 "Små keisere eller verdensborgere?

  Danningsideal i kinesiske barnehager"

 

              

Små kinesere eller verdensborgere? Danningsideal i kinesiske barnehager.

Åsta Birkeland er 1. lektor ved Høgskulen på Vestlandet og har de siste 15 årene hatt regelmessige studie- og forskningsopphold i Kina. Hun har siden 2004 ledet Høgskulen på Vestlandet sitt Kinasamarbeid blant annet gjennom forsknings- og utdanningsprosjekt finansiert av Senter for Internasjonalisering i Utdanningen (SIU). I egen forskning har hun fokusert på danningsideal i norske og kinesiske barnehager.

Barnehagene i Kina påvirkes av globale strømninger om barnehagens formål, læringsmål og danningsideal. Samtidig har den kinesiske barnehagen sterke historiske røtter i tenkere som Confucius, Laotze, Dewey og Mao. Etter den 19. partikongressen sist i oktober er det nå president Xi Jinping sin ideologi som skal gjennomsyre utdanningssystemet fra barnehage- til universitetsnivå. Samtidig vokser størstedelen av kinesiske barn opp som enebarn der de skal oppfylle foreldrenes og besteforeldrenes forventningspress om sosial mobilitet. Dette gir sammensatte og motstridende danningsideal for barna i de kinesiske barnehagene.

13.02:   Trygve Hillestad, seniorkonsulent:

 "Byfjellene - mangfold og hytteliv"

 

Byfjellene – mangfold og hytteliv

Trygve Hillestad har i mange år arbeidet som fotojournalist i BA og som informasjonsleder i Bergen/Hordaland politidistrikt. Videre har han hatt lederstillinger i Norsk luftambulanse. Hillestad var blant annet initiativtaker til og seinere delaktig i redningsdykkertjenesten i politiet foruten at han har vært med i Bergen Røde Kors Hjelpekorps siden 1977. Han arbeider i dag som seniorrådgiver.

Om temaet han skal forelese over skriver Hillestad blant annet: "Erfarte etter mange år innen redningstjenesten at personer som trengte hjelp i Byfjellene ikke alltid kunne identifisere åsted godt nok samtidig som at personell i alarmtjenestene heller ikke alltid var godt nok kjent i Byfjellene. Nummererte og fotograferte alle hyttene og noen kjente landemerker som Norrønavarden på Vidden slik at de ble enklere å identifisere for redningstjenesten. Dette ble lagt inn i dataprogram med GPS-posisjon   og beskrivelse av sommer og vinterruter til hyttene/stedene". Bildene danner grunnlaget for det som skal tas opp i forelesningen.

 

20.02:   Jan Spjeldnæs, samfunnsøkonom:

   

Rwanda. Folkemord og gjenreisning.

Jan Spjeldnæs, samfunnsøkonom

Rwanda er et av de minste landene i Fastland-Afrika. Det ligger mellom 1400 og 4500 m.o.h i det indre av Øst-Afrika. Landet er overbefolket. Det kom til å forsterke konfliktene som etter selvstendigheten i 1962 utviklet seg videre og kulminerte i et av de verste folkemord som har utspunnet seg på jorden.  Etter 1994 ble kursen lagt om og landet fremstår i dag som et fredelig land med sterk økonomisk vekst, uten synlige konflikter, og er blitt et yndet land for internasjonale investorer.  En lykkelig slutt eller?

Jan Spjeldnæs vil også gjennomgå et utviklingsprosjekt som Bergenhus Rotary Klubb har vært med og finansiere. Et vellykket enkelt prosjekt rettet mot grasroten og som også er gjennomført av befolkningen selv.

En lykkelig start på noe i hvert fall.

          

             Det blir årsmøte i Helan kl. 13.00

 

 27.02:   Ole Egil Eide, arkitekturhistoriker:  

 "Hva vet vi om stavkirkene i dag?" 

Hva vet vi om stavkirkene i dag

Ole Egil Eide, født 1943 i Eidsvåg, er bygningsforsker og forlagsmann, og har i særlig grad vært opptatt av stabilitet og murstyrke i store middelalderske bygg, spesielt de franske og gotiske katedraler. Han har også arbeidet i flere år med utforsking av de utgravde middelalderruiner i Gamlebyen i Oslo. Ole Egil Eide har i tillegg i nær 40 år vært delaktig i kunsthistorieundervisningen på Universitetet i Bergen og på Folkeuniversitetets kunsthistoriekurs, der han har dekket emner innen europeisk og norsk middelalder­arkitektur, og i den forbindelse ledet mange ekskursjoner der studentene har fått gjøre seg kjent med de norske stein- og stavkirker.

Foredraget vil først og fremst ta sikte på å vise hvordan, og hvor vår generelle viten om stavkirkene har forskjøvet seg i løpet av de siste ca. 60 år, og peke på de ulike akser hvorpå forskningen har skredet fram. Det vil derfor i svært liten grad bli gått inn på de enkelte kirker, deres konstruksjon og den utforskningshistorie som måtte knytte seg til dem. Foredragets substans, som vil bli belyst med 33 bilder og plansjer vil legge beslag på ca. 45 minutter, og det vil bli avsluttet med en oversikt over hva vi i dag mener å kunne vite om de bevarte kirkers alder, og hva man kan anta om deres forhold til hverandre.

06.03:   Siri Nome, psykiater, PhD: 

"Sykehusinnlagte psykiatriske pasienter:

 Hvordan står det til med helsen?"

 

Sykehusinnlagte psykiatriske pasienter: Hvordan står det til med helsen.

Siri Nome har bakgrunn som statistiker og psykiater

Fra 1988-2014: Sandviken sykehus, som kliniker, etterhvert og i lederstillinger, som avdelingsoverlege, sjefslege, direktør. Fra 1994 knyttet til klinikk for sikkerhetspsykiatri, fra 1999 leder for Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

Fra 1994, også knyttet til UiB, medisinske fakultet, underviste medisinerstudentene bl.a. om lov om psykisk helsevern og rettspsykiatri.

Fra 1999 til d.d gjort en del rettspsykiatrisk arbeid.

2014: PhD, på et arbeid om dødelighet for innlagte pasienter på Sandviken sykehus.

Fortsatt knyttet til kompetansesenteret.

Foredraget tar utgangspunktet i doktorgradsavhandlingen, som omhandlet dødelighet av de innlagte psykiatriske pasienter, forsøkt og sett i lys av utviklingen som har skjedd de siste 50 år både faglig, organisatorisk og i samfunnet for øvrig.

 13.03:   Katrine Vellesen Løken, professor NHH:

  "Fengsel, arbeid og familie"

Fengsel, arbeid og familie

Katrine Vellesen Løken er ansatt som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi i senteret FAIR, som høsten 2017 fikk status som Senter for fremragende forskning. Hennes forskningsfelt er særlig arbeidsmarkedsøkonomi, kriminologi, familieøkonomi og helseøkonomi.


Hun skal snakke om fengsling, tilbakefall og arbeidsliv. Hva skjer med de som kommer i fengsel når de slipper ut? Faller de tilbake i den kriminelle løpebanen eller kan fengsel hjelpe de med å komme seg inn i utdanning og arbeidsliv og ut av kriminalitet?

  20.03:   Sigvald Sveinbjørnsson, redaktør i BA:

   "Mediebyen Bergen - fortid og fremtid under samme tak"

             03.04:   Yngve Nedrebø, statsarkivar:

  "Gener i slektsforskning"

Gener i slektsforskning.

Yngve Nedrebø er historiker og har vært statsarkivar i Bergen siden 1995. Han har vært engasjert i oppbyggingen av Digitalarkivet, og har arbeidet med sosialhistorie, slektshistorie, lokalhistorie og administrasjonshistorie. 

Slektshistorie har tradisjonelt vært basert på skriftlige kilder, og har derfor vært begrenset av tilgangen på slike kilder. De siste årene har man fått et helt nytt og revolusjonerende verktøy: undersøkelser bygd på analyser av gener. Her skjer det også en rivende utvikling, og gjennom den eksplosive økningen av antall analyserte tester, kommer det hver dag nye brikker i et gigantisk puslespill som tillater oss å se hvordan våre forfedre gjennom tusenvis av år har forflyttet seg og tilpasset seg skiftende levekår.

  10.04:   Øystein Førre, professor emeritus, UiO:

               "Lars Hertervig - en av Norges største billedkunstnere"    

   

Lars Hertervig, en av Norges aller største billedkunstnere-Hadde han en alvorlig sinnssykdom?

Øystein Førre, professor emeritus. Han var i mange år sjef og professor ved revmatologisk avdeling ved Rikshospitalet. Han har alltid vært interessert i kunst og kultur både musikk og malerkunst.

Forelesningen vil fortelle om Hertervigs oppvekst, ungdom og utdannelse. Videre vil man ta opp hans såkalte sinnssykdom og innleggelse for denne på Gaustad Asyl. Kunsten vil få en bred omtale, i første omgang hans mer romantiske landskapsmalerier og i neste omgang hans modernistiske papirarbeider.

                                         

  17.04:   Brita Lotsberg Bryn, førsteamanuensis UiB:

              "Streiftog i Pasternaks forfatterskap"  

Streiftog i Pasternaks forfatterskap

Brita Lotsberg Bryn er fjerde generasjon Åsabu, men har også bodd syv år i Russland i forbindelse med studier, forskning og arbeid ved Den norske ambassaden i Moskva. Hun er nå førsteamanuensis i russisk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

For vestlige lesere er nok Boris Pasternak (1890–1960) mest kjent som mannen bak Doktor Zhivago og forfatteren som etter sterkt påtrykk fra sovjetiske myndigheter måtte frasi seg Nobelprisen i litteratur i 1958. Mange kjenner også filmen «Doktor Zhivago» i David Leans regi. Pasternak debuterte som avantgardedikter allerede før revolusjonen i 1917, og forfatterskapet strekker seg over en turbulent tid i russisk og sovjetisk historie. Jernbanen er et viktig ledemotiv i verkene hans, og i forelesningen vil jeg følge dette motivet fra hans tidlige lyrikk til Doktor Zhivago. Jeg drøfter blant annet hvordan Pasternaks tekster har inngått i et intrikat samspill med samtidige estetiske og samfunnsmessige strømninger.

  24.04:  Idar Stegane, proffesor-emeritus UiB.

              "Aasmund Olavsson Vinje - Liv og dikt".

 

Aasmund Olavsson Vinje - Liv og dikt.

Idar Stegane er dr. philos. og professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Han har mellom anna skrive og/eller redigert bøker, artiklar, innleiingar og etterord til bøker om nynorsk skrifttradisjon og om norsk og nordisk lyrikk.

Førelesinga vil mellom anna komme inn på følgande emne:

¾   Geografisk og sosial bakgrunn.

¾   Utdanning og yrkesrøynsle.

¾   Skriving.  Journalistikk. Dikt.

¾   Dølen og diktinga.

¾   Diktforteljinga Storegut.

¾   Fjellmannen Vinje.

¾   Samliv og glede.

  08.05:   Ellen Viste, meteorolog og rådgiver ved Bjerknessenteret-UiB:

                    "Været i Bergen"

 

Været i Bergen

Ellen Viste er utdannet meteorolog, jobber som rådgiver ved Bjerknessenteret-UiB med klimaforskning og har tidligere forsket på regn.

Bergen er kjent som en by der det regner, og det vil dette foredraget bære preg av. Men er det egentlig slik at det regner så mye i Bergen? Vi vil se på hva som gjør at det regner, på skyer, fronter, høytrykk og lavtrykk, og også litt på hvordan klimaendringer vil påvirke regnet.

   15.05:   Dagstur

Lest 1622 ganger Sist redigert tirsdag, 01 mai 2018 21:38
Mer i denne kategorien « Styret 2017 Høstsemester 2018 »
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 16th. Designet av Ornell data