Feil
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 73
Senioruniversitetet Arna

Senioruniversitetet Arna

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Semesterplan 2. halvår 2018

 

Tysdag 21. august
Tema               Friluftsliv i det moderne samfunn
Førelesar        Åge Landro                            

Møtestad         Ljoshall           Tid       11.00 -13.00

Åge Landro er leiar i Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og vil gje oss eit innblikk i arbeidet som friluftsrådet driv.
Viktige oppgåver er å sikra nye friluftsområde, legga til rette for aktivitet samt å drifta områda; rydde vegetasjon, fjerne uønska plantar, klippe plenar, grøfte, mure, reinhalde og vedlikehalde sanitæranlegg, reparere stupebrett med meir.
Dei har også laga flotte kart over friluftsområde, med merking av turløyper og turmål.
BOF spelar ein viktig rolle i arbeidet mot marin forsøpling og Hold Norge Rent har utpeika Hordaland som Norges beste strandryddefylke.

Etter pausen vert det underhaldning av Arnavågen vass- og sollaugarlaug som i ord og tonar vil dela åtte års erfaringar frå organisert badeliv utanfor høgsesongen på ei offentleg strand i Arnavågen.

 

Tysdag 11. september

Tema          Ingen er bare det du ser

Førelesar    Thor Brekkeflat  

Møtestad     Ljoshall    Tid       11.00-13.00

Thor Brekkeflat har eit langt og spanande yrkesliv som prest/gateprest i bymisjonen, men og frå arbeid i media, politikk og internasjonale oppdrag innafor bistand. 
I foredraget vil han formidla at vi er menneske i møte med andre menneske uansett kven vi er og kvar vi arbeider. Han vil snakka om verdiar og menneskesyn, om kommunikasjon og mellommenneskelege forhold.

Tysdag 2. oktober      

Tema               Om Uni Research og forskingsområdet Klimaservice

Førelesarar    Aina Margrethe Berg og Mathew Stiller-Reeve

Møtestad          Ljoshall                       Tid       11.00 -13.00

Aina Margrethe Berg er oppvaksen og busett i Arna. Aina er utdanna ved UiB med doktorgrad i matematikk. Ho har etterkvart lang erfaring både som forskar og leiar i instituttsektoren. Frå 2013 som adm. dir. i Uni Research AS som har omlag 430 tilsette og driv forsking innan helse, miljø, bioteknologi, klima, energi og samfunn.

Klimaforskar Mathew Stiller-Reeve er fødd i England, men no busett på Valestrand med kone og barn. Mathew har jobba i fleire internasjonale prosjekt med særleg fokus på monsunen i Bangladesh. No fokuserer han på korleis klimaendring kan påverka Norge. Han samarbeider med kommunar, og andre offentlege etatar for å finne gode løysingar til lokal klimatilpasning.

Aina vil innleiingsvis sei litt om breidda i forskinga til Uni Research. Deretter vil dei i fellesskap forelesa om klimaforsking og klimaendringar, visa korleis klimamodellane fungerer, både globalt og regionalt. Kva kan me venta oss av klimaendringar i vår region?

Tysdag 6. november

Tema               Bagasjen frå Arna som alltid hjelper.

Førelesar        Ove Mellingen

Møtestad        Ljoshall                       Tid     11.00 – 13.00

Ove Mellingen er fødd i Bergen i 1964.

Han vaks opp på Lone.

16 år gamal starta han som typograflærling i Bergmanns boktrykker i heimbyen.

I 1985 vart han tilsett som desktypograf i BA, og vart utviklingssjef i Telemarksavisa i 1993. I 4 år pendla han mellom Lone og Skien. I 1998 vart han sjefsredaktør i same avisa, og har framleis denne stillinga.

Ove er ein kar med glimt i auga og slåande kommentarar.

Han besøker gjerne gamle trakter og minnes barndomen rundt Haukelandsvatnet og Gamleskulen på Lone.

Tysdag 4. desember

Tema         Kjærleiken til gamle hus og sherpaene hans frå Nepal

Førelesar Geirr Vetti

Møtestad Ljoshall                       Tid 11.00 – 13.00

Geirr Vetti utdanna seg til møbelsnikkar på Arna yrkesskule, men er nok mest kjent som fjellbonden som kallar seg «husdoktor», og som har henta sherpaer frå Nepal til å hjelpa seg. Vetti starta med å kjøpa fjellgarden Skåri i Luster for å restaurera han. Han innsåg fort at her trong han arbeidshjelp, og henta då sherpaer frå Nepal, ei uvanleg sterk folkegruppe. Sherpaene har seinare vore med på mange andre oppdrag i Norge. For arbeidet sitt har Geirr Vetti fått mange prisar.

 

Vel møtt på møteplassen for tanke og trivnad!

Sist redigert torsdag, 16 august 2018 11:50
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

For påmelding eller info ta kontakt med Arna Frivilligsentral på telefon 55 24 38 10 eller på epost post@arna.frivilligsentral.no innan 22. mai.
Pris for medlemmer i ASU kr. 600,- og ikkje-medlemmer kr. 680,-

Program og informasjon

kl 08.30 Avreise frå Arna v/Bertel O. Steen. Parkering v/Ljoshall

kl 09.30 Ankomst Fjell festning. Omvisning på festningsanlegget

kl 12.00 Avreise frå Fjell festning

kl 12.30 Ankomst Torsvikhuset i Øygarden. Lunsj

kl 13.30 Avreise Torvikshuset

kl 13.45 Ankomst Kystmuseet i Øygarden. Omvisning og framsyning av film. Deretter dreg me på

              tur med guide til Kollsnes - Breivik – Herdlevær

kl 16.15 Avreise frå Kystmuseet

kl 17.45 Ankomst Arna v/Bertel O. Steen (tidspunktet er avhengig av rushtrafikken)

Under omvisninga på Fjell festning vil gruppa verta delt i tre med kvar sin guide. Under opphaldet på Kystmuseet i Øygarden vil gruppa verta delt i to der den eine gruppa er på museet medan den andre tek turen til Kollsnes m.v. Deretter byter gruppene aktivitet.

tirsdag, 02 januar 2018 10:58

Vårsemesteret 2018

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Program vår 2018

Semesterplan 1. halvår 2018

Tysdag 9.januar

Tema   Tema Mennesket og mikrobene

Førelesar        Elling Ulvestad          

Møtestad     Ljoshall    Tid       11.00 -13.00


Elling Ulvestad er professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Han er spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin og har doktorgrad på immunaktivitet i hjernen. Gjennom heile karrieren har han arbeidd med utfordringar knytt til korleis mennesket sitt immunsystem vernar mot smittestoffa. Etter kvart har han blitt like interessert i korleis mikrobane bidreg til å halde oss friske, og kor viktig det er at mennesket tek vare på mangfaldet i naturen – også det mikrobielle mangfaldet. Ulvestad ga i 2015 ut boka Mennesket og mikrobene på Universitetsforlaget, og mykje av innhaldet i forelesinga vil vere å finne i denne boka. Han vil kome inn på økologiske tilhøve vel så mykje som medisinske. Ulvestad har budd i Indre Arna dei siste 30 åra

 

Tysdag 6. februar

Tema           Marin ureining

Fø           Førelesar    Inger-Lise Skarstein       

Møtestad     Ljoshall    Tid       11.00-13.00

Inger-Lise Skarstein vart vald inn på Stortinget frå Hordaland i 1977 og vart mellom anna første varapresident i Odelstinget frå 1981 til 1985. Ho var og styreleiar i stiftinga Norsk Kulturarv i nærare 7 år.

Inger-Lise har og hatt ei rekkje andre verv, som t.d. styremedlem i landsstyret i Norsk Naturvernforbund og medlem i hovedstyret i Fortidsminneforeningen.

I 1998 fekk ho Kongens Fortenestemedalje i gull for arbeid for friluft, naturvern og kultur. I 1959 vart ho den første kanalverten i NRK TV, då var namnet hennar Inger-Lise Haug, for dei som er vaksne nok til å hugse det

Tysdag 6. mars           Årsmøte med føredrag

   Tema          Gamlingar løner seg ikkje

Førelesar     Asbjørn Kristoffersen

Møtestad     Ljoshall               Tid       11.00 -13.30

Det vert med dette kunngjort at årsmøte i Arna Senioruniversitet vert halde tysdag 6. mars kl. 11 i Ljoshall.
Vanlege årsmøtesaker og val.
Saker til årsmøtet må være styret i hende seinast 13. Februar 2018. Sakspapir får ein ved å henvende seg til Arna Frivilligsentral på tlefon 55243810 eller post@arna.frivilligsentral.no

Etter årsmøtet vert det føredrag med Asbjørn Kristoffersen.

Asbjørn Kristoffersen begynte som journalist i BT i 1974. Han er fiskarsonen frå Misje på Sotra, som aldri har gløymt kvar han kjem frå. Alt som ung begynte han å skriva om gamlingar, og det var det ikkje så mange andre som gjorde. Han ville vera ei motstemme, vera skeptisk til alt som var populært, få fram meir mangfald, i dag er folk for like. Etter at han fylte 67 år har han hatt sommarjobb som kommentator i BT.

 

Tysdag 10. april

Tema         Opp for Arna

Førelesar  Bjørn Sundland

Møtestad  Ljoshall                        Tid            11.00 – 13.00

 

Bjørn Sundland er ekte Arnagut, oppvaksen og busett på Unneland. Bjørn er utdanna ingeniør ved Høgskolen i Bergen. Han har etterkvart lang praksis innanfor olje og gassrelatert verksemd. Etter å ha arbeidd til saman nesten 7 år i Smedvig AS, Statoil Mongstad og Framo Engineering var han tilsett i StatoilHydro, seinare Statoil i 10 år. Dei siste 3 åra har han vore produksjons- og driftssjef i Gasnor. Bjørn er oppteken av lokalmiljøet i Arna. Mest kjent er han for engasjementet sitt mot etablering av godsterminal på Unneland. Vidare driv han saman med kona Siren og lokale eldsjeler familiefestivalen «Låveleik». Han er og gjesteskribent i Bygdanytt. Høyr kva tankar Bjørn har om framtida for Arna.


Tysdag 8. mai

Tema         Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Førelesar  Oddgeir Bruaset

Møtestad  Ljoshall                       Tid  11.00 – 13.00

Oddgeir Bruaset er utdanna lærar ved Volda lærarskule med tilleggsutdanning i grunnfag, historie og norsk ved Universitetet i Bergen. Han har undervist i realskulen, ungdomsskulen og gymnaset. Bruaset har vore journalist, programleiar og forfattar. I 43 år har han arbeidd i NRK, 30 av desse åra  i fjernsynet. Mest kjent er han for produksjonen av den folkekjære serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Oddgeir Bruaset har skrive bortimot 30 faglitterære bøker, dei fleste av kulturhistorisk karakter. Han er ein populær og mykje brukt føredragshaldar.

 

Tysdag 5. juni vert det busstur til Sotra.

 Me kjem attende til program for dagen når det nærmar seg.

Sist redigert mandag, 22 januar 2018 13:05
ul.k2UserBlockActions { display: none; }
Friday the 17th. Designet av Ornell data